Przedmiot działania

Przedmiot działania


Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz Statut Szkoły.

Przedmiotem działania szkoły jest:
– zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
– przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
– zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
– realizację przyjętego szkolnego zestawu programów nauczania oraz Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.