Patron

Realizację projektu „NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU” rozpoczęto w grudniu 2008 roku od zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną procedury wyboru patrona oraz opracowania harmonogramu działania.

Etap I


Trwający od 5 stycznia do 31 marca 2009 roku polegał na wyborze kandydata przez grupy uprawnione do głosowania. Podczas debat na godzinach wychowawczych oraz w drodze tajnego głosowania, każda klasa wytypowała jednego kandydata. 13 marca odbyły się wewnątrzszkolne tajne wybory uczniów, którzy spośród ośmiu najczęściej powtarzających się kandydatur wybrali trzy:
Orzeł Biały
Jan Paweł II
Ks. Jan Twardowski

kandydat rodziców i społeczności szkoły:
Marszałek Józef Piłsudski

Kandydat nauczycieli i pracowników szkoły:
Ks. Jan Twardowski

Spośród czterech wyżej wymienionych kandydatów wyboru patrona szkoły dokonano 7 maja 2009 roku podczas tajnego głosowania.

Etap II


Prezentacje czterech wyłonionych kandydatów realizowaliśmy od 1 kwietnia do 6 maja 2009 roku. Na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych uczniowie dogłębnie poznali kandydatów oraz ponadczasowe wartości, które każdy z nich prezentuje. Zorganizowaliśmy również wystawę w formie posterów prezentującą kandydatów wszystkim osobom odwiedzającym naszą szkołę.

Finałem tego etapu był uroczysty apel, podczas którego poprzez słowo mówione, recytacje śpiew i taniec utrwalono w pamięci niezwykły symbol każdego kandydata. Szczególnie ciepło przyjęto inscenizację „Legenda o Orle Białym” i pieśń o ojczyźnie w wykonaniu najmłodszych uczniów.

7 maja 2009 roku dzień wyboru patrona szkoły, był prawdziwym świętem szkoły

protokół wyników głosowania

Orzeł Biały to najwyższą czcią otoczony Symbol Narodowy. Przez stulecia jednoczył Polaków, był dla nich znakiem tożsamości narodowej, rozbudzał w nich piękne, szlachetne postawy i nadal tkwi głęboko w sercach współczesnego pokolenia. Praca wychowawcza z Patronem przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych uczniów, będzie służyła poszanowaniu tradycji wolnościowych oraz ukaże dzieciom piękne i ważne karty historii naszego narodu