BIP

STATUS PRAWNY

Organem nadzorującym szkołę jest Śląski Kurator Oświaty.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty, Ustawę Prawo Oświatowe, Ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i Kartę Nauczyciela.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bieruń.

ORGANIZACJA SZKOŁY
Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap: klasy I – III
II etap: klasy IV – VIII

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz Statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:
– zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
– przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
– zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
– realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

KOMPETENCJE I ORGANY

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Bierunia.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Bierunia oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Adres: ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń

Zajęcie odbywają się w szkole w dwóch budynkach: ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 297, 43-155 Bieruń

Organ prowadzący szkołę: Gmina Bieruń

Dyrektor: mgr inż. Elżbieta Adamowska

Wicedyrektor: mgr Bożena Mosler-Gajdzik

Wicedyrektor: mgr Justyna Pociennik

Wicedyrektor: mgr Mirosława Wilkosz

Sekretariat: pracuje od poniedziałku do piątku.
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Księgowość: prowadzona przez Bieruńskie Centrum Usług

 

Organy szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Telefon/fax: 032 216 – 29 – 70
E-mail: sp3bierun@wp.pl
WWW: www.sp3.bierun.pl

STATUT | PLANY | REGULAMINY
Dokumenty szkolne w wersji elektronicznej zapisane są w formacie PDF, można je znaleźć w zakładce dokumenty.

REJESTRY | ARCHIWA
Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

– Księga uczniów
– Ewidencja dzieci w wieku od 6 do 18 lat
– Księga inwentarzowa
– Ewidencja dochodów i wydatków
– Księga druków ścisłego zarachowania
– Ewidencja akt osobowych pracowników
– Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
– Rejestr skarg i wniosków
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Bieruń.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Bieruń.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własność komunalną miasta Bieruń. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy ulicy Węglowej 11

PRZETARGI
Szkoła podstawowa nr 3 w Bieruniu jako placówka obsługiwana przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi. Wszystkie zakupy towarów i usług podlegają ustawie: prawo zamówień publicznych. Najczęściej stosowana formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki.

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACOWNIA TERMINALOWA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zamówieniami, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro

WYSZUKIWANIE
Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i potwierdzić klawiszem Enter.
Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji.

Linki poza menu
Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.

DANE KONTAKTOWE
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

Adres:
ul. Węglowa 11
43-155 Bieruń
tel/fax:032 216 29 70
e-mail: sp3bierun@wp.pl
REGON: 001219232, NIP 6462321109

RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Szkołę Podstawową nr 3 im. Orła Białego z siedzibą w Bieruniu (43-155), przy ulicy Węglowej 11 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego z siedzibą w Bieruniu (43-155), przy ulicy Węglowej 11.  Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 powołaliśmy inspektora ochrony danych i jest nim pan Tomasz Żak, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.