Rada rodziców

INFORMACJE PERSONALNE

Przewodnicząca Rady Rodziców                      Wioleta Mendrygał
I Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców           Agnieszka Demska – Furgał
II Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców          Agnieszka Durek
Skarbnik Rady Rodziców                                     Beata Lamik
Zastępca Skarbnika Rady Rodziców                Anna Woźnica
Sekretarz Rady Rodziców                                   Barbara Antos

Członek Prezydium Rady Rodziców                 Arkadiusz Poznański
Członek Prezydium Rady Rodziców                 Katarzyna Mardaus
Członek Prezydium Rady Rodziców                 Katarzyna Niewińska

Regulamin Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

poniżej podajemy adres mailowy, z którego możecie Państwo korzystać we wszystkich nurtujących Was sprawach:

radarodzicow.sp3bierun@gmail.com

Przypominamy, iż uchwalona składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 201/2020 wynosi 50,00 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bank Spółdzielczy Tychy
83 8435 0004 0000 0000 6044 0001

Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców w całości trafiają do Waszych pociech lub placówki do, której uczęszczają dzieci.  Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki finansowe są przeznaczane, w szczególności na:

 • wspieranie celów statutowych szkoły,
 • udzielanie pomocy materialnej,
 • dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych,
 • dofinansowanie kosztów udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych,
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów i imprez sportowych,
 • dofinansowanie do kółek zainteresowań,
 • poprawę bazy materialnej szkoły, pomocy dydaktycznych,
 • drobne remonty,
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 • finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów,
 • udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych,
 • inne cele Rady Rodziców określone w Regulaminie.

Wioleta Mendrygał
Przewodnicząca Rady Rodziców

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6044 0001

ODPOWIEDŹ WŁADZ MIASTA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW ORAZ ROZKŁADU JAZDY

W załączeniu, odpowiedź Pana Burmistrza, na wystosowane przez nas pisma.   samorzad

ZEBRANIE RADY RODZICÓW, 27.11.2017 GODZ.17.00

Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o obecność, przewodniczących oddziałów klasowych na zebraniu w dniu 27.11.2017, godzina 17.00, w budynku przy ul. Węglowej, sala 25. Zebranie będzie dotyczyło zaopiniowania projektu Statutu szkoły.

PROŚBA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW

Samorząd Uczniowski, zwrócił się do nas z pismem, w którym prosi o pomoc w sprawie rozkładu jazdy autobusów. W załączeniu pismo złożone do Pana Burmistrza, oraz pismo Samorządu Uczniowskiego. pismo z dnia 27.10.2017 r....

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW W SPRAWIE PROJEKTU „RÓWNI NA STARCIE…

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej...

RADA RODZICÓW – KONTAKT

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy adres mailowy z którego możecie Państwo korzystać we wszystkich nurtujących Was sprawach. radarodzicow.sp3bierun@interia.pl Przypominamy, iż uchwalana składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50,00 zł. Bardzo prosimy o...

REGULAMIN RADY RODZICÓW

  Regulamin Rady Rodziców 2017-2018 – uchwalony

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6044 0001