BIP

STATUS PRAWNY

Organem nadzorującym szkołę jest Śląski Kurator Oświaty.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty, Ustawę Prawo Oświatowe, Ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i Kartę Nauczyciela.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bieruń.

ORGANIZACJA SZKOŁY
Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap: klasy I – III
II etap: klasy IV – VIII

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz Statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:
– zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
– przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
– zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
– realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

KOMPETENCJE I ORGANY

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Bierunia.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Bierunia oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Adres: ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń

Zajęcie odbywają się w szkole w dwóch budynkach: ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 297, 43-155 Bieruń

Organ prowadzący szkołę: Gmina Bieruń

Dyrektor: mgr inż. Elżbieta Adamowska

Wicedyrektor: mgr Grzegorz Bizacki

Wicedyrektor: mgr Bożena Mosler-Gajdzik

Wicedyrektor: mgr Piotr Oćwieja

Wicedyrektor: mgr Mirosława Wilkosz

Sekretariat: pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Księgowość: prowadzona przez Bieruńskie Centrum Usług

 

Organy szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Telefon/fax: 032 216 – 29 – 70
E-mail: sp3bierun@wp.pl
WWW: www.sp3.bierun.pl

STATUT | PLANY | REGULAMINY
Dokumenty szkolne w wersji elektronicznej zapisane są w formacie PDF, można je znaleźć w zakładce dokumenty.

REJESTRY | ARCHIWA
Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

– Księga uczniów
– Ewidencja dzieci w wieku od 6 do 18 lat
– Księga inwentarzowa
– Ewidencja dochodów i wydatków
– Księga druków ścisłego zarachowania
– Ewidencja akt osobowych pracowników
– Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
– Rejestr skarg i wniosków
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Bieruń.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Bieruń.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własność komunalną miasta Bieruń. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy ulicy Węglowej 11

PRZETARGI
Szkoła podstawowa nr 3 w Bieruniu jako placówka obsługiwana przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi. Wszystkie zakupy towarów i usług podlegają ustawie: prawo zamówień publicznych. Najczęściej stosowana formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki.

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACOWNIA TERMINALOWA

WYSZUKIWANIE
Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i potwierdzić klawiszem Enter.
Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji.

Linki poza menu
Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.

DANE KONTAKTOWE
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

Adres:
ul. Węglowa 11
43-155 Bieruń
tel/fax:032 216 29 70
e-mail: sp3bierun@wp.pl
REGON: 001219232, NIP 6462321109